Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

Grecja od kuchni

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Grecja od kuchni dostępny pod adresem internetowym www.grecjaodkuchni.pl/sklep, prowadzony jest przez Piotra Szczypkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MACHIN, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 895-18-96-810, REGON 022426124.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.grecjaodkuchni.pl/sklep

§ 2

Definicje

1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MACHIN.

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.grecjaodkuchni.pl/sklep

4. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu www.grecjaodkuchni.pl/sklep

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

6. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

10. Towar/Produkt – produkt dostępny w Sklepie Internetowym, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Słupia pod Bralinem 27, 63-642 Perzów.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@grecjaodkuchni.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 695 242 336

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Santander 08 1090 2415 0000 0001 4756 0216

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny Towaru w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt przesyłki (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.grecjaodkuchni.pl/sklep, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.

a) imię i nazwisko / nazwa firmy

b) adres dostawy

c) e-mail

d) telefon kontaktowy

e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT.

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MACHIN/Grecja od kuchni Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedawcę wpłaty za złożone zamówienie.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności oraz wykonanie umowy sprzedaży

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska,

b) Paczkomat,

c) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Słupia pod Bralinem 27, 63-642 Perzów (tylko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym),

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy: 08 1090 2415 0000 0001 4756 0216

b) Płatności elektroniczne w systemie: PayPal,

c) Płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które wyszczególnione są w zakładce Dostawa) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.

4. Dostawa Towarów odbywa się wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5. Termin realizacji dostawy wynosi dwa dni robocze liczone od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.

6. Po wysłaniu Klientowi przesyłki, zostanie przesłana również Faktura drogą mailową.

7. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. W przypadku wyboru przez Klienta:

a). płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b). płatności przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności gotówką przy odbiorze przesyłki.

10. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

11. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie ustalonym telefonicznie.

12. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

13. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Grecja od kuchni, Słupia pod Bralinem 27, 63-642 Perzów, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: kontak@grecjaodkuchni.pl.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a). W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b). W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Klienta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zwracanych Produktów.

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

8. Klient powinien odesłać Towar w niezmienionym stanie, na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z naruszenia oryginalnego opakowania, użytkowania, czy też spożycia.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów w przypadku, gdy klient uszkodził oryginalne opakowanie lub użytkował odesłany Towar.

11. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,  zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

§ 10

Reklamacja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, wolne od wad fizycznych

2. Produkty oferowane w sklepie nie są objęte gwarancją producenta.

3. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres kontakt@grecjaodkuchni.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem, jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego użytkowania produktu przez Klienta.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.